Zásady ochrany sroukro

Společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen „UPC“) si klade za cíl chránit vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s vašimi Osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany údajů a soukromí.

 

Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) popisují, jak získáváme a zpracováváme vaše Osobní údaje, když využíváte naše produkty a služby a když vám poskytujeme naše produkty a služby. Tyto Zásady upravují to, jak bude UPC nakládat s Osobními údaji, které nám poskytnete na základě předchozího oznámení nebo na základě souhlasu, pokud to příslušné právní předpisy vyžadují.

 

Tyto Zásady se vztahují na všechny zákazníky společnosti UPC a jejích dceřiných společností. Vztahují se rovněž na všechny návštěvníky našich webových stránek, kteří mohou, avšak nemusí, být zákazníky společnosti UPC.

Tyto Zásady je třeba vnímat ve spojení s našimi všeobecnými podmínkami a případnými zvláštními podmínkami vztahujícími se na produkty a služby, které jste si objednali. Tyto Zásady se mohou čas od času měnit. Případné změny zjistíte pravidelným sledováním našich webových stránek.

 

Naše produkty či služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky dalších společností a jimi nabízené služby; tyto společnosti mohou mít vlastní zásady týkající se ochrany soukromí. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany soukromí těchto třetích stran. Naše společnost neodpovídá za jakékoli postupy v oblasti ochrany soukromí nebo jakýkoli obsah produktů či služeb takových třetích stran.

 

Co se rozumí pojmem "osobní údaje"

Naším cílem je nastavit standard ochrany soukromí vysoko, a proto podporujeme široký výklad pojmu Osobní údaje, které definujeme jako údaje týkající se jakékoli fyzické osoby, jako je zaměstnanec nebo spotřebitel, zejména včetně jména, adresy, data narození a záznamů o platbách. Ve vztahu k našim zákazníkům, a pokud to kontext vyžaduje, zahrnují Osobní údaje také provozní údaje, lokalizační údaje, IP adresy, údaje o užívání internetových služeb a údaje o používání set top boxu.

Jaké osobní informace shromažďujeme?

Vzhledem k povaze našich služeb a produktů můžeme na základě předchozího oznámení nebo na základě udělení souhlasu, pokud to příslušné právní předpisy vyžadují, shromažďovat následující Osobní údaje:

 

Kontaktní údaje, tj. údaje, které nám umožňují vás identifikovat nebo kontaktovat. Tyto informace zahrnují jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, uživatelská jména a hesla, datum narození, pohlaví, jazykové preference, dodací údaje, jakož i další kontaktní a identifikační údaje získané přímo od vás.

 

Informace o účtu, tj. informace, které nám poskytnete za účelem objednání našich služeb, jako jsou informace o bankovním účtu, fakturační adresa a informace, které nám poskytnete při svém přihlašování do soutěží nebo když se na nás obracíte s dotazy týkajícími se našich produktů a služeb.

 

Informace o službách, tj. informace, které potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, jako modelové a servisní číslo vašeho set top boxu, používaná verze softwaru, ID smart karty, adresa IP/MAC a úroveň příslušného balíčku služeb.

 

Obecné uživatelské informace, tj. informace generované v průběhu vašeho používání našich produktů a služeb, když například využíváte naši síť k telefonním hovorům, používáte internet, navštěvujete naše webové stránky, sledujete televizní vysílání, využíváte službu „Video on Demand“ („VOD“) nebo když procházíte televizní nabídky, jako je program vysílání (TV Guide) nebo katalog VOD.

 

Ostatní osobní údaje, tj. informace, které můžeme v souladu s platnými právními předpisy získat z veřejných zdrojů nebo registrů dlužníků. Dále můžeme shromažďovat Osobní údaje týkající se třetích osob, pokud nám je poskytnete, např. v případě, že kupujete některý z našich produktů jako dárek pro takovou osobu. 

K čemu používáme osobní údaje?

Informace týkající se vaší osoby shromažďujeme s ohledem na povahu našich služeb a produktů. Je pro nás důležité zajistit, aby naše produkty a služby byly jednoduché, osobní a spolehlivé. Neustále hledáme způsoby, jak naše služby a produkty vylepšovat, aby co nejvíce vyhovovaly vašim osobním potřebám. Proto, na základě předchozího oznámení nebo na základě udělení souhlasu, pokud to příslušné právní předpisy vyžadují, můžeme shromažďovat Osobní údaje k následujícím účelům:

 

Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby. Kontaktní údaje, Informace o účtu a Informace o službách používáme pro nastavení a udržování našich produktů a služeb, pro naše administrativní potřeby a pro účely správy obsahu a soutěží. Tyto činnosti zahrnují poskytování, technickou podporu, aktualizace hardwaru a softwaru, fakturaci, inkasování plateb a úvěrovou kontrolu.

 

Abychom mohli vylepšovat naše produkty a služby. Z Obecných informací o používání můžeme vycházet při identifikování oblastí pro zlepšení. Například vysoká míra používání služby VOD u určitého žánru může vést k rozšíření filmového katalogu v tomto žánru. Rovněž můžeme provádět průzkumy trhu za účelem zkvalitnění našich stávajících služeb a vývoje nových produktů odpovídajících potřebám našich zákazníků.

 

Abychom vám mohli představit nové produkty a služby. Můžeme s vámi komunikovat o chystaných nových vlastnostech našich produktů a služeb nebo o promo akcích, jež by vás mohly zajímat. V části „Jak se přihlásit a odhlásit?“ vysvětlujeme, jak si můžete aktualizovat své marketingové preference.

 

Abyste mohli nakupovat zboží a služby od našich Obchodních partnerů. Čas od času vám můžeme na obrazovku nebo on-line zasílat naše speciální nabídky v době, kdy budete používat naše produkty a služby, abyste si mohli zakoupit zboží a služby od našich partnerů, jako jsou zadavatelé reklamy, promotéři, poskytovatelé nebo prodejci aplikací (dále souhrnně „Obchodní partneři“). Pokud se rozhodnete takových nabídek využít nebo se zúčastnit určité transakce, můžeme shromažďovat vaše relevantní Osobní údaje a poskytovat je našim Obchodním partnerům, kteří sponzorují příslušné promo akce nebo transakce. Informace bude v takovém případě shromažďovat a poskytovat společnost UPC výhradně po vaší kladné odpovědi na předmětnou nabídku. Kromě splnění vašeho požadavku mohou Obchodní partneři rovněž používat vaše Osobní údaje k tomu, aby vám mohli zasílat další informace, jež by vás mohly zajímat. Používání Osobních údajů Obchodními partnery se řídí jejich příslušnými zásadami ochrany soukromí, z nichž byste měli vycházet, pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně toho, jak mohou naši Obchodní partneři používat vaše Osobní údaje.

 

Abychom mohli řídit naše výsledky. Osobní údaje můžeme používat v případech, kdy vás žádáme o zpětnou vazbu ve vztahu k fungování našich produktů a služeb, našich služeb péče o zákazníky a naší údržby a provozu. Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme používat informace týkající se vašeho používání našich produktů a služeb a přístupu k nim pro účely řízení provozu, vyřizování dotazů zákazníků a pro účely prevence a odhalování podvodů. Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme rovněž monitorovat a zaznamenávat naši komunikaci s vámi, včetně e-mailů a telefonních hovorů, a to pro potřeby školení, zajišťování kvality a zaznamenávání podrobných informací o produktech a službách, jež si od nás objednáváte.

 

Abychom mohli plnit své zákonné povinnosti. Právní předpisy nám mohou ukládat povinnost poskytnout Osobní údaje v souladu s podmínkami platného právního procesu nebo v případech, kdy to požadují orgány zabývající se prosazováním práva. Takové poskytnutí Osobních údajů může být učiněno i bez vašeho souhlasu a vědomí a bez předchozího oznámení v souladu s podmínkami platného právního procesu. Vyhrazujeme si právo zpochybnit požadavek přístupu k Osobním údajům ze strany veřejných orgánů.

 

Další způsoby použití. Můžeme používat anonymní a souhrnné informace k vypracování zpráv a analýz týkající se typu obsahu a/nebo reklam, jež diváci sledují nebo naopak přeskakují, pro potřeby výzkumu a pro další legitimní obchodní účely.

Komu môžeme poskytovať Osobné údaje?

Spoločnosť UPC si kladie za cieľ chrániť Osobné údaje. Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania našich produktov a služieb môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe predchádzajúceho oznámenia alebo súhlasu, pokiaľ sú vyžadované, poskytnúť alebo poveriť spracúvaním Osobných údajov tretie strany uvedené nižšie, a to vrátane tretích strán nachádzajúcich sa v krajinách mimo územia Európskej Únie a Švajčiarska.

Subjekty v rámci skupiny Liberty Global. Poveriť spracúvaním Osobných údajov môžeme ktorúkoľvek materskú spoločnosť, dcérsku spoločnosť alebo inú spoločnosť patriacu do skupiny Liberty Global. V takomto prípade budeme od týchto spoločností vyžadovať, aby pri spracúvaní osobných údajov dodržiavali tieto Zásady.

Zamestnanci spoločnosti UPC. Počet našich zamestnancov, ktorí majú prístup k Vašim Osobným údajom obmedzujeme na vybranú skupinu špeciálne poverených a poučených zamestnancov. Títo zamestnanci majú prístup k Vašim Osobným údajom za účelom riadneho plnenia pracovných povinností iba v rozsahu, v akom tieto Osobné údaje potrebujú poznať k svojej práci.

Obchodní partneri. Ak sa rozhodnete pre využitie niektorej našej špeciálnej ponuky alebo nami navrhnutej transakcie, ktorú však poskytujú naši Obchodní partneri, môžeme v relevantných prípadoch a s Vašim súhlasom poskytnúť Vaše Osobné údaje týmto Obchodným partnerom. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Zásad "Aký je účel používania Osobných údajov?".

Ďalšie tretie strany. V súlade s príslušnými právnymi predpismi môžeme poveriť spracúvaním Osobných údajov tretie strany, a to v prípadoch, keď sa budeme domnievať, že takéto poverenie je nevyhnutné pre fungovanie našich produktov a služieb (napr. starostlivosť o zákazníkov). V takomto prípade budeme od týchto subjektov vyžadovať zachovanie mlčanlivosti o týchto informáciách, ich zabezpečení a používaní len pre účely stanovené v zmluve o sprostredkovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Poskytovatelia elektronických komunikačných služieb sú na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov oprávnení vzájomne si poskytovať nevyhnutné údaje, ak sa týkajú ich dlžníkov alebo osôb, o ktorých Poskytovateľ elektronických komunikačných služieb zistil, že odcudzili alebo poškodili telekomunikačné zariadenia, alebo zneužili telekomunikačné zariadenia alebo služby, a to na účel posúdenia dôvodu pre odmietnutie uzatvorenia zmluvy so záujemcom o poskytovanie služieb a účinnejšej ochrany poskytovateľov elektronických komunikačných služieb pred takými osobami, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak. V niektorých prípadoch nám môže zákon ukladať povinnosť poskytnúť Osobné údaje verejným orgánom alebo ďalším tretím stranám.

Ako chránime Osobné údaje?

Vynakladáme značné úsilie na zabezpečenie ochrany Vášho súkromia a na tento účel sme prijali množstvo zásadných opatrení. Implementovali sme riešenia slúžiace na ochranu Osobných údajov pozostávajúcich z celého radu technických prvkov a postupov líšiacich sa podľa konkrétnej služby alebo produktu, ktoré sú Vám ponúkané či poskytované. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutia do systému, zaisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov.

Ako dlho uchovávame Osobné údaje?

Sme povinní uchovávať Osobné údaje len po dobu nevyhnutne nutnú pre splnenie účelu, na ktorý boli tieto Osobné údaje získané a spracúvané, pokiaľ nám platné právne predpisy výslovn neukladajú povinnosť uchovávať Vaše Osobné údaje dlhšiu dobu.

Ako sa prihlásiť a odhlásiť z odoberania marketingových ponúk?

Môžeme Vás kontaktovať na účely marketingových ponúk vlastných alebo podobných tovarov a služieb, ktoré by Vás mohli zaujímať. Ak si nebudete želať kontaktovanie na účely marketingových ponúk z našej strany, môžete odoberanie marketingových ponúk odmietnuť, napr. formou e-mailu, SMS, telefónom, poštou alebo môžete priamo kontaktovať naše oddelenie služieb zákazníkom prostredníctvom odkazu "Kontakty" na našich webových stránkach.

Pre služby Horizon a Horizon Go

Pri vašom používaní služieb Horizon či Horizon Go budeme získavať, spracúvať a zhromažďovať Všeobecné používateľské informácie spoločne s Kontaktnými údajmi, Informáciami o účte, Informáciami o službách a ostatnými Osobnými údajmi spôsobom a za podmienok uvedených v týchto Zásadách.

Horizon

Pri zapojení zariadenia pre službu Horizon Vás požiadame, aby ste nám umožnili zhromažďovať Informácie o uprednostňovanom sledovaní s cieľom poskytnúť Vám osobné odporúčania obsahu, ktorý by sa Vám mohol páčiť a upozorniť Vás na programové ponuky, o ktoré by ste mohli mať záujem. Následne kedykoľvek v priebehu používania služby Horizon sa môžete rozhodnúť pre prihlásenie alebo odhlásenie prijímania osobných odporúčaní prostredníctvom menu nastavení Horizon alebo na stránke Odporúčania. Ak sa rozhodnete pre odhlásenie (opt-out), beriete tým na vedomie, že Vám nebudeme individualizovaným spôsobom odporúčať žiaden obsah ani Vás informovať o zvýhodnených ponukách služieb Horizon. Pri odhlásení budú vymazané Informácie o uprednostňovanom sledovaní, ktoré boli uložené, kým bolo Vaše prihlásenie účinné.

 

Horizon Go

Keď sa prvý krát zaregistrujete pre službu Horizon Go, požiadame Vás, aby ste nám udelili súhlas so zhromažďovaním Informácii o uprednostňovanom sledovaní s cieľom poskytnúť Vám osobné odporúčania obsahu, ktorý by sa Vám mohol páčiť a ponúknuť Vám programy, o ktoré by ste mohli mať záujem.

Domáci obsah

Ak ste zákazníkom Horizon, môžete pripojiť Vašu domácu sieť k zariadeniu Horizon. Takým použitím sprievodcu nastavenia domácej siete súhlasíte s pripojením Vašej domácej siete k zariadeniu Horizon. Zariadenie Horizon následne vytvorí register videí, hudby a obrazových súborov uložených na kompatibilných zariadeniach vo Vašej domácnosti. Tam, kde to bude možné, budú súbory videí, hudby a obrazové súbory uložené vo Vašej domácej sieti obohatené aj o obrazovú informáciu a popis. Túto funkciu domácej siete je možné zapnúť alebo vypnúť kedykoľvek v menu nastavenia Horizon. Vypnutím funkcie domáceho obsahu dôjde k vymazaniu registra videí, hudby vrátane obrazovej informácie a popisu vytvorených zariadením Horizon. Žiadne informácie o domácom obsahu nebudú použité pre osobné odporúčania.

Cookies

"Cookies" sú drobné kúsky informácií uložené vo Vašom internetovom prehliadači, ktoré zhromažďujú údaje ako je typ vášho prehliadača, Váš operačný systém, navštívené webové stránky, čas a trvanie návštev, prezeraný obsah, prezerané reklamy a ďalšie tzv. clickstream dáta.

Cookies používame k tomu, aby sme mohli naše webové stránky upraviť podľa Vašich potrieb, ponúkať Vám kvalitnejšie a personalizované služby a zapamätať si niektoré Vaše voľby, aby ste ich nemuseli zadávať znovu. Cookies nám ďalej umožňujú zisťovať pohyb smerujúci na naše webové stránky, vrátane navštívených stránok, počtu návštevníkov a použitých trás.

Môžeme využívať služby poskytovateľov reklamných sietí, ktorí nám pomáhajú prezentovať reklamný alebo iný obsah na našich webových stránkach a ďalších stránkach, na ktorých sú zobrazené reklamy spoločnosti UPC. Poskytovatelia reklamných sietí využívajú cookies, webové majáky (beacons) alebo ďalšie podobné technológie vo Vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení na to, aby Vám ponúkali reklamu alebo iný obsah čo najlepšie zodpovedajúci Vašim záujmom na základe vytvorenia Vášho profilu prehliadania internetu na tejto webovej stránke a na ďalších Vami navštívených stránkach. Použitie cookies, webových majákov alebo podobných technológií zo strany našich poskytovateľov reklamných sietí sa riadi ich vlastnými zásadami ochrany súkromia, nie Zásadami ochrany súkromia spoločnosti UPC.

Cookies vo Vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení môžete manuálne zakázať či povoliť. Väčšina internetových prehliadačov ponúka možnosť prijať alebo odmietnuť určit konkrétne cookies alebo určité typy cookies a tiež možnosť odmietnuť alebo vymazať všetky cookies. Konkrétny postup závisí na Vašom prehliadači. Pokyny k použitiu tejto funkcie nájdete v nápovede k Vášmu internetovému prehliadaču. Obmedzenie alebo zablokovanie cookies však môže mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Aké máte práva?

V rámci služby Horizon Vám môže byť umožnený prístup k aplikáciám tretích strán prostredníctvom príslušnej funkcie služby Horizon. Použitím tejto funkcie zároveň beriete na vedomie, že spoločnosť UPC nezodpovedá za žiadne takéto aplikácie tretích strán. Tieto aplikácie tretích strán sú prevádzkované v súlade s vlastnými zásadami ochrany súkromia tretích strán; starostlivo sa preto s obsahom týchto zásad oboznámte. Odporúčame Vám pri používaní aplikácií tretích strán nezadávať osobné údaje alebo citlivé informácie (napr. číslo sociálneho poistenia alebo číslo kreditnej karty), pokiaľ si neoveríte, že príslušná aplikácia pochádza z dôveryhodného zdroja.

Ako nás môžete kontaktovať ohľadne týchto zásad?

Ak budete mať akékoľvek pripomienky alebo otázky ohľadne týchto Zásad, kontaktujte, prosím, naše oddelenie služieb zákazníkom prostredníctvom odkazu "Kontakt" na našich webových stránkach.