Zásady ochrany soukro

Společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen „UPC“) si klade za cíl chránit vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s vašimi Osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany údajů a soukromí.

 

Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) popisují, jak získáváme a zpracováváme vaše Osobní údaje, když využíváte naše produkty a služby a když vám poskytujeme naše produkty a služby. Tyto Zásady upravují to, jak bude UPC nakládat s Osobními údaji, které nám poskytnete na základě předchozího oznámení nebo na základě souhlasu, pokud to příslušné právní předpisy vyžadují.

 

Tyto Zásady se vztahují na všechny zákazníky společnosti UPC a jejích dceřiných společností. Vztahují se rovněž na všechny návštěvníky našich webových stránek, kteří mohou, avšak nemusí, být zákazníky společnosti UPC.

Tyto Zásady je třeba vnímat ve spojení s našimi všeobecnými podmínkami a případnými zvláštními podmínkami vztahujícími se na produkty a služby, které jste si objednali. Tyto Zásady se mohou čas od času měnit. Případné změny zjistíte pravidelným sledováním našich webových stránek.

 

Naše produkty či služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky dalších společností a jimi nabízené služby; tyto společnosti mohou mít vlastní zásady týkající se ochrany soukromí. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany soukromí těchto třetích stran. Naše společnost neodpovídá za jakékoli postupy v oblasti ochrany soukromí nebo jakýkoli obsah produktů či služeb takových třetích stran.

 

Časté dotazy a odpovědi

Co se rozumí pojmem "osobní údaje"

Naším cílem je nastavit standard ochrany soukromí vysoko, a proto podporujeme široký výklad pojmu Osobní údaje, které definujeme jako údaje týkající se jakékoli fyzické osoby, jako je zaměstnanec nebo spotřebitel, zejména včetně jména, adresy, data narození a záznamů o platbách. Ve vztahu k našim zákazníkům, a pokud to kontext vyžaduje, zahrnují Osobní údaje také provozní údaje, lokalizační údaje, IP adresy, údaje o užívání internetových služeb a údaje o používání set top boxu.

Jaké osobní informace shromažďujeme?

Vzhledem k povaze našich služeb a produktů můžeme na základě předchozího oznámení nebo na základě udělení souhlasu, pokud to příslušné právní předpisy vyžadují, shromažďovat následující Osobní údaje:

 

Kontaktní údaje, tj. údaje, které nám umožňují vás identifikovat nebo kontaktovat. Tyto informace zahrnují jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, uživatelská jména a hesla, datum narození, pohlaví, jazykové preference, dodací údaje, jakož i další kontaktní a identifikační údaje získané přímo od vás.

 

Informace o účtu, tj. informace, které nám poskytnete za účelem objednání našich služeb, jako jsou informace o bankovním účtu, fakturační adresa a informace, které nám poskytnete při svém přihlašování do soutěží nebo když se na nás obracíte s dotazy týkajícími se našich produktů a služeb.

 

Informace o službách, tj. informace, které potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, jako modelové a servisní číslo vašeho set top boxu, používaná verze softwaru, ID smart karty, adresa IP/MAC a úroveň příslušného balíčku služeb.

 

Obecné uživatelské informace, tj. informace generované v průběhu vašeho používání našich produktů a služeb, když například využíváte naši síť k telefonním hovorům, používáte internet, navštěvujete naše webové stránky, sledujete televizní vysílání, využíváte službu „Video on Demand“ („VOD“) nebo když procházíte televizní nabídky, jako je program vysílání (TV Guide) nebo katalog VOD.

 

Ostatní osobní údaje, tj. informace, které můžeme v souladu s platnými právními předpisy získat z veřejných zdrojů nebo registrů dlužníků. Dále můžeme shromažďovat Osobní údaje týkající se třetích osob, pokud nám je poskytnete, např. v případě, že kupujete některý z našich produktů jako dárek pro takovou osobu. 

K čemu používáme osobní údaje?

Informace týkající se vaší osoby shromažďujeme s ohledem na povahu našich služeb a produktů. Je pro nás důležité zajistit, aby naše produkty a služby byly jednoduché, osobní a spolehlivé. Neustále hledáme způsoby, jak naše služby a produkty vylepšovat, aby co nejvíce vyhovovaly vašim osobním potřebám. Proto, na základě předchozího oznámení nebo na základě udělení souhlasu, pokud to příslušné právní předpisy vyžadují, můžeme shromažďovat Osobní údaje k následujícím účelům:

 

Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby. Kontaktní údaje, Informace o účtu a Informace o službách používáme pro nastavení a udržování našich produktů a služeb, pro naše administrativní potřeby a pro účely správy obsahu a soutěží. Tyto činnosti zahrnují poskytování, technickou podporu, aktualizace hardwaru a softwaru, fakturaci, inkasování plateb a úvěrovou kontrolu.

 

Abychom mohli vylepšovat naše produkty a služby. Z Obecných informací o používání můžeme vycházet při identifikování oblastí pro zlepšení. Například vysoká míra používání služby VOD u určitého žánru může vést k rozšíření filmového katalogu v tomto žánru. Rovněž můžeme provádět průzkumy trhu za účelem zkvalitnění našich stávajících služeb a vývoje nových produktů odpovídajících potřebám našich zákazníků.

 

Abychom vám mohli představit nové produkty a služby. Můžeme s vámi komunikovat o chystaných nových vlastnostech našich produktů a služeb nebo o promo akcích, jež by vás mohly zajímat. V části „Jak se přihlásit a odhlásit?“ vysvětlujeme, jak si můžete aktualizovat své marketingové preference.

 

Abyste mohli nakupovat zboží a služby od našich Obchodních partnerů. Čas od času vám můžeme na obrazovku nebo on-line zasílat naše speciální nabídky v době, kdy budete používat naše produkty a služby, abyste si mohli zakoupit zboží a služby od našich partnerů, jako jsou zadavatelé reklamy, promotéři, poskytovatelé nebo prodejci aplikací (dále souhrnně „Obchodní partneři“). Pokud se rozhodnete takových nabídek využít nebo se zúčastnit určité transakce, můžeme shromažďovat vaše relevantní Osobní údaje a poskytovat je našim Obchodním partnerům, kteří sponzorují příslušné promo akce nebo transakce. Informace bude v takovém případě shromažďovat a poskytovat společnost UPC výhradně po vaší kladné odpovědi na předmětnou nabídku. Kromě splnění vašeho požadavku mohou Obchodní partneři rovněž používat vaše Osobní údaje k tomu, aby vám mohli zasílat další informace, jež by vás mohly zajímat. Používání Osobních údajů Obchodními partnery se řídí jejich příslušnými zásadami ochrany soukromí, z nichž byste měli vycházet, pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně toho, jak mohou naši Obchodní partneři používat vaše Osobní údaje.

 

Abychom mohli řídit naše výsledky. Osobní údaje můžeme používat v případech, kdy vás žádáme o zpětnou vazbu ve vztahu k fungování našich produktů a služeb, našich služeb péče o zákazníky a naší údržby a provozu. Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme používat informace týkající se vašeho používání našich produktů a služeb a přístupu k nim pro účely řízení provozu, vyřizování dotazů zákazníků a pro účely prevence a odhalování podvodů. Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme rovněž monitorovat a zaznamenávat naši komunikaci s vámi, včetně e-mailů a telefonních hovorů, a to pro potřeby školení, zajišťování kvality a zaznamenávání podrobných informací o produktech a službách, jež si od nás objednáváte.

 

Abychom mohli plnit své zákonné povinnosti. Právní předpisy nám mohou ukládat povinnost poskytnout Osobní údaje v souladu s podmínkami platného právního procesu nebo v případech, kdy to požadují orgány zabývající se prosazováním práva. Takové poskytnutí Osobních údajů může být učiněno i bez vašeho souhlasu a vědomí a bez předchozího oznámení v souladu s podmínkami platného právního procesu. Vyhrazujeme si právo zpochybnit požadavek přístupu k Osobním údajům ze strany veřejných orgánů.

 

Další způsoby použití. Můžeme používat anonymní a souhrnné informace k vypracování zpráv a analýz týkající se typu obsahu a/nebo reklam, jež diváci sledují nebo naopak přeskakují, pro potřeby výzkumu a pro další legitimní obchodní účely.

Komu můžeme poskytovat Osobní údaje?

Společnost UPC si klade za cíl chránit Osobní údaje. Za účelem zabezpečení řádného fungování našich produktů a služeb můžeme v souladě s platnými právními předpisy a na základě předcházejícího oznámení či souhlasu, pokud jsou vyžadované, poskytnout anebo pověřit zpracováním Osobních údajů třetí strany uvedené níže, a to včetně třetích stran nacházejících se v zemích mimo území EU a Švýcarska.

 

Subjekty v rámci skupiny Liberty Global. Pověřit zpracováním Osobních údajů můžeme kteroukoliv mateřskou společnost, dceřinou společnost anebo jinou společnost patřící do skupiny Liberty Global. V takových případech budeme od těchto společností vyžadovat, aby při správě osobních údajů dodržovali tyto Zásady.

 

Zaměstnanci společnosti UPC. Počet našich zaměstnanců, kteří mají přístup k Vašim Osobním údajům, omezujeme na vybranou skupinu speciálně prověřených a proškolených zaměstnanců. Tito zaměstnanci mají přístup k Vašim Osobním údajům za účelem řádného plnění pracovních povinností pouze v rozsahu, v jakém tyto Osobní údaje potřebují znát ke své práci.

 

Obchodní partneři. Pokud se rozhodnete pro využití některé naší speciální nabídky, anebo námi navrhnuté transakce, kterou však poskytují naši Obchodní partneři, můžeme v relevantních případech a s Vaším souhlasem poskytnout Vaše Osobní údaje těmto Obchodním partnerům. Podrobnější informace najdete v části Zásad „Jaký je účel používání Osobních údajů“.

 

Ostatní třetí strany. V souladě s příslušnými právními předpisy můžeme pověřit zpracováním Osobních údajů třetí strany, a to v případech, kdy se budeme domnívat, že takového pověření je nevyhnutelné pro fungování našich produktů a služeb (např. péče o zákazníky). V takovém případě budeme od těchto subjektů vyžadovat zachování mlčenlivosti o těchto informacích, jejich zabezpečení a používání jen pro účely stanovené ve smlouvě o zprostředkování ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Poskytovatelé elektronických komunikačních služeb jsou na ochranu svých práv a oprávněných zájmů oprávněni vzájemně si poskytovat nezbytné údaje, které se týkají jejich dlužníků anebo osob, o kterých Poskytovatel elektronických komunikačních služeb zjistil, že odcizil anebo poškodil telekomunikační zařízení, anebo zneužil telekomunikační zařízení anebo služby, a to za účelem posouzení důvodu pro odmítnutí uzavření smlouvy se zájemcem o poskytování služeb a účinnější ochranu poskytovatelů elektronických komunikačních služeb před takovými osobami, pokud to příslušné právní předpisy nestanovují jinak. V některých případech nám může zákon ukládat povinnost poskytnout Osobní údaje veřejným orgánům anebo dalším třetím stranám.

Jak Osobní údaje chráníme?

Vynakládáme značné úsilí na zabezpečení ochrany Vašeho soukromí a na tento účel jsme přijali množství zásadních opatření. Implementovali jsme řešení sloužící na ochranu Osobních údajů sestávajících z celé řady technických prvků a postupů lišících se podle konkrétní služby anebo produktu, které jsou Vám nabízené či poskytované Tato řešení mohou zahrnovat zejména ochranu hesel, kódování, firewally, antivirové programy, odhalování případů proniknutí do systému, zasíťování případných anomálií a kontrolu přístupu pro naše zaměstnance.

Jak dlouho Osobní údaje uchováváme?

Jsme povinni uchovávat Osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, na který byly tyto Osobní údaje získané a zpracovávané, pokud nám platné právní předpisy výslovně neukládají povinnost uchovávat Vaše Osobní údaje po delší dobu.

Jakým způsobem se mohu přihlásit či odhlásit z odebírání marketingových nabídek?

Můžeme Vás kontaktovat za účelem marketingových nabídek vlastních anebo podobných produktů a služeb, které by Vás mohli zajímat. Pokud si nebudete přát být kontaktování za účelem marketingových nabídek z naší strany, můžete odebírání marketingových nabídek odmítnout, např. formou e-mailu, SMS, telefonicky, poštou, přes zákaznický portál Moje UPC anebo můžete přímo kontaktovat naše oddělení služeb zákazníkům prostřednictvím odkazu „Kontakt“ na našich internetových stránkách.

Pro služby Horizon a Horizon Go

Při Vašem používání služeb Horizon či Horizon Go budeme získávat, zpracovávat a shromažďovat Všeobecné uživatelské informace společně s Kontaktními údaji, Informacemi o účtu, Informacemi o službách a ostatními Osobními údaji způsobem a za podmínek uvedených v těchto Zásadách.

Horizon
Při zapojení zařízení přes službu Horizon Vás požádáme, abyste nám umožnili shromažďovat informace o preferovaném sledování s cílem poskytnout Vám osobní doporučení obsahu, který by se Vám mohl líbit a upozornit Vás na programové nabídky, o které byste mohli mít zájem. Následně kdykoliv v průběhu používání služby Horizon se můžete rozhodnout pro přihlášení anebo odhlášení přijímání osobních doporučení prostřednictvím Menu nastavení Horizon anebo na stránce Doporučení. Pokud se rozhodnete pro odhlášení (opt-out), berete tím na vědomí, že Vám nebudeme individualizovaným způsobem doporučovat žádný obsah ani Vás informovat o zvýhodněných nabídkách služeb Horizon. Při odhlášení budou vymazané informace o preferovaném sledování, které byly uložen v době, kdy bylo Vaše přihlášení účinné.

Horizon Go
Při první registraci do služby Horizon Go Vás požádáme, abyste nám udělili souhlas se shromažďováním informací o preferovaném sledování s cílem poskytnout Vám osobní doporučení obsahu, který by se Vám mohl líbit a nabídnout Vám programy, o které byste mohli mít zájem.

Domácí obsah
Pokud jste zákazníkem služby Horizon, můžete připojit Vaší domácí síť k zařízení Horizon. Použitím průvodce nastavení domácí sítě souhlasíte s připojením Vaší domácí sítě k zařízení Horizon. Zařízení Horizon následně vytvoří registr videí, hudby a obrazových souborů uložených na kompatibilních zařízeních ve Vaší domácnosti. Tam, kde to bude možné, budou soubory videí, hudby a obrazových souborů uložených ve Vaší domácí síti obohacené také o obrazovou informaci a popis. Tuto funkcionalitu domácí sítě je možné zapnout anebo vypnout kdykoliv v Menu nastavení Horizon. Vypnutím funkce domácího obsahu dojde k vymazání registru videí, hudby včetně obrazových informací a popisu vytvořených zařízením Horizon. Žádné informace o domácím obsahu nebudou použité pro osobní doporučení.

Cookies

„Cookies“ jsou drobné kousky informací uložené ve Vašem internetovém prohlížeči, které shromažďují údaje jako je typ Vašeho prohlížeče, operačního systému, údaje o navštívených webových stránkách, času a délce návštěv, o shlédnutém obsahu, shlédnutých reklam a dalších, tzv. clickstream datech.


Coockies používáme k tomu, abychom mohli naše webové stránky upravit dle Vašich potřeb, nabídnout Vám relevantní obsah, personalizované služby a zapamatovat si některé Vaše volby, abyste je nemuseli zadávat při další návštěvě znovu. Cookies nám také umožňují zjišťovat pohyb směřující na naše internetové stránky, včetně navštívených stránek, počtu návštěvníků a použitých tras.

Můžeme používat služby poskytovatelů reklamních sítí, kteří nám pomáhají prezentovat reklamní nebo jiný obsah na našich webových stránkách a dalších stránkách, na kterých jsou zobrazené reklamy společnosti UPC. Poskytovatelé reklamních sítí využívají coockies, webové majáky (beacons) a další podobné technologie ve Vašem počítači, mobilním telefonu, či jiném zařízení proto, aby Vám nabídli reklamu a obsah odpovídající Vašim zájmům na základě vytvoření Vašeho profilu prohlížení internetu na této internetové stránce a na dalších Vámi navštívených webech. Použití coockies, webových majáků, nebo podobných technologií ze strany naších poskytovatelů reklamních sítí se řídí jejich vlastními zásadami ochrany soukromí, nikoliv Zásadami ochrany soukromí společnosti UPC.

Coockies ve Vašem počítači, mobilním telefonu, či jiném zařízení můžete manuálně zakázat, či povolit. Většina internetových prohlížečů nabízí možnost přijmout, nebo odmítnout konkrétní coockies, nebo určité typy cocckies a také možnost vymazat všechny cocckies, Konkrétní postup závisí na Vašem prohlížeči. Pokyny k použití této funkce najdete v nápovědě k Vašemu prohlížeči. Omezení nebo zablokování cocckies však může mít negativní vliv na použitelnost mnohých webových stránek.

Jaká máte práva?

V rámci služby Horizon získáte přístup k aplikacím třetích stran prostřednictvím příslušné funkce služby Horizon. Použitím této funkce zároveň berete na vědomí, že společnost UPC nezodpovídá za žádné takovéto aplikace třetích stran. Důsledně se proto s takovýmto obsahem seznamte. Doporučujeme Vám nezadávat osobní údaje nebo citlivé informace (např. číslo sociálního pojištění nebo kreditní karty) dokud si neověříte, že příslušná aplikace pochází z důvěryhodného zdroje.

Jak nás můžete kontaktovat ohledně těchto zásad?

Pokud budete mít jakékoliv připomínky nebo otázky týkající se Zásad, pak prosím kontaktujte naše oddělení Služeb pro zákazníky prostřednictví odkazu „Kontakt“ na našich internetových stránkách.