Přehled nastavení doplňkových služeb sítě

Služba UPC Telefon nabízí uživatelům řadu doplňkových nastavení, pomocí nichž lze upravit míru pohodlí při využívání hlasových služeb podle Vašich individuálních potřeb. Můžete tak například přesměrovat hovory na libovolné číslo v ČR v případě nedostupnosti, nastavit hlasovou schránku, zablokovat odchozí volání do určitých směrů, volat s více účastníky najednou či nastavit dostupnost Vaší linky, i když právě hovoříte, a řadu dalších. Nastavení je jednoduché a ovládání většiny služeb lze provádět vytočením speciálních servisních kódů (tzv. USSD/VSC kódy) přímo z telefonního přístroje, jako by se jednalo o běžné telefonní číslo.

 

V přehledu uvádíme všechny doplňkové služby dostupné na naší síti, které lze uživatelsky ovládat (včetně základních informací, návodu nebo obrázkového manuálu) nebo nastavit na vyžádání. Kliknutím na jednotlivá témata níže se k nim rozbalí podrobnosti.

 

Nastavení hlasové schránky

Hlasová schránka funguje jako „neviditelný záznamník“, do kterého se ukládají vzkazy volajících. Když příchozí hovor nezvedáte, ten se pak automaticky přesměruje do schránky. Záznamník pojme až 20 vzkazů o maximální délce 180 vteřin pro každou nahrávku. Dojde-li k vyčerpání kapacity služby, je potřeba následně některé záznamy vymazat, jinak se nové hlasové zprávy neuloží. Jestliže se volaný spojil s hlasovou schránkou, zobrazí se o tom na námi dodávaných bezdrátových telefonních přístrojích příslušná notifikace (bliká dioda, na displeji svítí symbol obálky apod.).

 

Nastavení služby se váže na konkrétní telefonní číslo a ve výchozím stavu je hlasová schránka automaticky aktivní. Pokud dojde k instalaci nové služby UPC Telefon nebo ke změně telefonního čísla (například při přeložení linky do jiného regionu), bude hlasová schránka dostupná v základním nastavení (tj. nedojde-li k přijetí hovoru do 24 vteřin od začátku spojení, přesměruje se do hlasové schránky; požadujete-li prodloužit tuto dobu, prosím, kontaktujte nás, nastavení časové prodlevy přímo z telefonního přístroje není možné).

 

Mezi základní úkony, které lze se službou provádět, patří aktivace a deaktivace hlasové schránky, vyzvednutí nebo vymazání hlasové zprávy, nahrání jména či pozdravu, případně změna hesla (PIN), pomocí něhož se při vstupu do své schránky autorizujete. Postup pro jednotlivé operace včetně základních informací o službě přinášíme v informačním listu:

 

Přesměrování hovorů

Tato doplňková služba slouží ke komfortnímu přesměrování všech příchozích volání na libovolné soukromé telefonní číslo v České republice například pro případy, kdy plánujete být nějakou dobu mimo domov nebo nechcete přijít o důležité volání, zrovna když z domácího telefonu někdo právě hovoří.

 

Přesměrování rozlišujeme jako nepodmíněné (okamžité), kdy je příchozí volání za všech okolností ihned přepojeno na zvolené číslo, nebo podmíněné pro případy obsazené linky či nezvedání. Způsob nastavení služby pro konkrétní typy přesměrování přímo z Vašeho domácího telefonu popisuje zjednodušená příručka, pro její stažení klikněte na odkaz níže.

 

 

Upozornění: Přesměrovaný hovor není účtován volanému, od okamžiku spojení je však připsán k Vaší tíži sazbou, jako byste z domácí linky volali přímo na přesměrované číslo, případně se uplatní volné jednotky z Vašeho tarifu. Informace o cenách volání či počtu volných minut dohledáte po přihlášení do samoobsluhy Moje UPC nebo v ceníku hovorného.

 

Tip: Jestliže nepožadujete spojení s jiným tuzemským telefonním číslem v případě podmíněného či nepodmíněné přesměrování, je možné hovor též navést do hlasové schránky, dle návodu namísto telefonního čísla ve vytáčeném kódu zvolte *68.

Blokování odchozích hovorů

Pro zvýšení ochrany před zneužitím domácí linky návštěvou či rodinnými příslušníky nebo před vysokými účty za hovorné umožňujeme omezovat odchozí volání jen na určité směry (tzv. pásma nebo úrovně kontroly). Nejčastěji je tato funkce používána pro blokace volání na prémiové linky (audiotex) nebo linky se zvláštní sazbou. Pro stažení krátké příručky k nastavení služby klikněte na odkaz níže.

 

 

Tip: U telefonních čísel prémiových linek se speciální sazbou, začínajících vždy předvolbou 900, 906, 908 nebo 909, existuje jednoduché schéma, pomocí něhož lze odhalit následnou cenu hovorného za poskytnutou službu. Vycházejme z tvaru telefonního čísla 90X AB CD ZZ, pro něhož platí, že:

  • X - určuje charakter služby (od soutěží po erotiku),
  • AB - určuje cenu pro koncového zákazníka včetně DPH za každou minutu spojení,
  • CD ZZ - číslo přidělované Českým telekomunikačním úřadem.

 

Využívání prémiových linek v naší síti je umožněno po složení volací záruky. Mějte na paměti, že se jedná telefonní čísla sloužící ke zprostředkování služeb třetích stran, za jejichž obsah nemůžeme ručit. Reklamaci takto poskytnutých plnění lze provádět výhradně u provozovatele nebo zprostředkovatele plateb.

 

Tip: Ne všechna čísla začínající číslicí 9 patří mezi prémiové linky účtované sazbou odvoditelnou z tvaru samotného čísla. Kontakty na veřejnou správu, státní organizace nebo úřady mohou také takto začínat, na druhém místě je však zpravidla číslice 5 nebo 7 (95X XXX XXX nebo 97X XXX XXX), na ty se pak vyšší sazby neuplatňují. Pro bližší informace o cenách se podívejte do ceníku hovorného.

 

Mezi čísla se zvláštní sazbou patří též speciální informační linky, například čísla ve tvaru 118X, 12XX(X), 13XX(X), 14XX(X), případně barevné linky 81X XXX XXX, 83X XXX XXX, 84X XXX XXX, 855 XXX XXX, cenu a způsob účtování pro hovory na tato telefonní čísla uvádíme v Podrobném ceníku volání.

Blokování příchozích hovorů

Existují-li výjimečné situace, kdy si nepřejete být obtěžováni domácím telefonem, lze dočasně pozastavit všechna příchozí volání a poté je opět spustit vytočením kódu níže. Upozorňujeme, že v průběhu blokování se bude volajícím ve sluchátku ozývat, že je Vaše linka dočasně odpojena z provozu.

 

BLOKOVÁNÍ VŠECH PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ: *26#

ODBLOKOVÁNÍ VŠECH PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ: #26#

Potlačení čísla volaného a odmítnutí hovoru ze skrytých čísel

Moderní přístroje na straně volaných mohou být opatřeny filtrem pro blokování konkrétních čísel nebo všech hovorů z pevných linek nebo určitých směrů. Pokud se nemůžete na některé české nebo zahraniční číslo dovolat, je možné pokusit se potlačit svou identifikaci, a skrýt tak zobrazení Vašeho telefonního čísla na přístroji volaného pomocí předvolby *31* takto:

 

VOLÁNÍ SE SKRYTÝM ČÍSLEM: *31*VOLANÉ ČÍSLO# (např.: *31*720720720#)

 

Pokud Vás naopak někdo často obtěžuje hovory ze skrytého čísla (tj. že se na displeji Vašeho telefonního přístroje nezobrazuje žádné telefonní číslo volajícího jako obvykle) nebo registrujete takováto nevyžádaná volání, aniž by nakonec došlo ke spojení s protistranou, můžete je nastavit jako předem odmítnuté, přístroj pak nebude v těchto případech vyzvánět. Postupujte podle návodu níže, který se stáhne po kliknutí na odkaz.

 

 

Tip: V případech, kdy je situace s obtěžujícím voláním z neznámého čísla neúnosná svou četností či obsahem, můžeme se pokusit takové hovory identifikovat. Pro bližší informace k této službě nás kontaktujte nebo se ve vážnějších případech rovnou obraťte na Policii ČR.

 

Čekání hovoru a konferenční hovor

Tato doplňková funkce na naší síti je určena pro případy, kdy nechcete zmeškat žádné volání ani v situacích, kdy z Vašeho telefonu právě hovoříte s někým jiným. Současně pak lze mezi hovory přepínat, případně spojit tři účastníky do jednoho společného rozhovoru. Popis služby včetně jejího ovládání na různých telefonních přístrojích zobrazíte kliknutím na odkaz.

 

Volání zpět na poslední příchozí nebo odchozí hovor

V případě, kdy vlastníte telefonní přístroj, který neukládá seznam volajících nebo není opatřen funkcí pro REDIAL pro opětovné vytočení posledního odchozího hovoru, můžete využít vytočením kódu níže zopakování poslední volby v příchozím nebo odchozím směru. Funkce je rovněž vhodná pro stacionární telefony bez displeje, kdy není možné poznačit si telefonní čísla volajících a potřebujete po ukončení hovoru zavolat zpět.

 

VOLÁNÍ ZPĚT NA POSLEDNÍ VYTOČENÉ ČÍSLO

Vytočte kód *59#, budete automaticky spojeni s posledním volaným číslem.

 

VOLÁNÍ ZPĚT NA POSLEDNÍ PŘÍCHOZÍ HOVOR

Vytočte kód *58#, budete automaticky spojeni s posledním volajícím.

 

Ostatní služby sítě

Nezveřejněné číslo

Služba je určena pro případy, kdy nepožadujete uvedení Vašeho telefonního čísla v telefonních seznamech nebo pro účely zprostředkování kontaktu informačními službami.

 

Detailní výpis hovorů

Elektronická verze detailního rozpisu volání do všech směrů i s podrobnostmi o čísle, typu provozu, délce a datu jednotlivých hovorů v zúčtovacím období poskytujeme zdarma, v případě zasílání tištěné varianty je služba zpoplatněna dle platného Ceníku.

 

Přenos a změna telefonního čísla

V případě změny operátora poskytujeme při přechodu do naší sítě možnost zachování původního telefonního čísla jeho přenesením k nám. Pokud je potřeba, umožňujeme rovněž provést změnu telefonního čísla na stávající službě UPC Telefon, telefonní číslo si však nelze předem vybrat, bude přiděleno z dostupné číselné řady. Přenos ani změnu čísla nezpoplatňujeme.

 

Žádost o zajištění uvedených služeb detailního výpisu hovorů, nezveřejnění nebo změny čísla vyřizujeme prostřednictvím našeho Klientského centra, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte. Přehled všech služeb UPC Telefon včetně související doplňkových nastavení uvádíme souhrnně v přehledné příručce uživatele, základní informace k některým naleznete též ve Specifikaci.