Převod zákazníků na aktuální služby

V čem se služby UPC mění a proč?

Společnost UPC přišla od 1. 9. 2015 s novou nabídkou služeb, v rámci které mimo jiné můžete využívat rychlosti internetu až 300 Mbit/s. V rámci uvedení těchto produktů jsme se rozhodli poskytnout tuto nabídku i našim stávajícím zákazníkům, kterých si velmi vážíme. Proto od ledna převádíme všechny internetové a televizní služby na tuto nabídku a poskytování dosavadních služeb bude ukončeno.

 

Současně s touto změnou dochází ke změně Všeobecných podmínek, Specifikace služeb a úpravám Ceníku. Ke změně Všeobecných podmínek jsme pro Vás připravili speciální stránku. Nové znění Všeobecných podmínek, Specifikace služeb a Ceníku naleznete níže nebo v sekci dokumenty:

 

Jak se mě konkrétně změny dotknou?

Konkrétní změny jsme Vám komunikovali v dopisu, případně v e-mailu. To podle toho, jakým způsobem od nás přijímáte vyúčtování za své služby.

 

Přesné informace o změnách najdete také v zákaznickém portálu Moje UPC. Pokud ještě nemáte přístup do Moje UPC, zaregistrujte se.

K jakým změnám dochází u Všeobecných podmínek?

Upravili jsme pro Vás Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o. pro domácnosti (dále jen „Všeobecné podmínky“). Upravili jsme je tak, aby pro Vás byly co nejsrozumitelnější a abyste v nich vždy našli informace, které hledáte. Například jsme upřesnili některé situace, které podle našich zkušeností vyvolávaly Vaše dotazy a nejasnosti. Také jsme přidali ustanovení, které Vám může ulehčit komunikaci s námi.

Níže naleznete přehled nejzásadnějších změn a jejich vysvětlení. Ostatní změny jsou technického charakteru a Vaši smlouvu neovlivní:

Smlouvu s Vámi uzavíráme v českém jazyce

Toto ustanovení jsme přidali pro případ, kdy s námi chce uzavřít Smlouvu cizinec, který nehovoří česky. Některé součásti Smlouvy máme k dispozici i v anglickém jazyce. Ty jsou však pouze informativní a Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Toto ustanovení Vaši již uzavřenou Smlouvu nijak neovlivní.

Podmínky pro uzavření Smlouvy

Toto ustanovení se vztahuje pouze na potenciální klienty, kteří s námi dosud nemají uzavřenou Smlouvu. Zároveň se vztahuje pouze na klienty, kteří vůči nám v minulosti neplnili závazky (např. nehradili vyúčtování), nebo by uzavření Smlouvy s nimi mohlo být v rozporu s našimi právem chráněnými zájmy (např. bylo s nimi zahájeno insolvenční řízení). To zjišťujeme ve veřejných rejstřících (např. Insolvenční rejstřík, Centrální evidence exekucí…). S takovými potenciálními klienty nejsme povinni Smlouvu vůbec uzavřít, nebo můžeme vyžadovat složení záruky dle Ceníku (ve výši 2000,- Kč). Tuto zálohu pak budeme každý měsíc používat na úhradu vyúčtování, a to až do jejího vyčerpání.

Odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů v případě jejího uzavření prostředky na dálku nebo mimo obchodní prostory

Ustanovení pro tyto situace jsme jen upřesnili, protože jeho původní znění občas vyvolávalo nejasnosti. Pro Vás se však nic nemění.
V případě, že jste s námi uzavřeli Smlouvu prostředky komunikace na dálku (např. po telefonu), máte právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy Vám poskytneme písemnou informaci (např. v e-mailu) o obsahu Smlouvy. Za služby, které Vám poskytneme před odstoupením, však máte povinnost uhradit poměrnou část ceny.
V případě, že jste s námi uzavřeli smlouvu mimo naše obchodní prostory (např. s obchodním zástupcem), máte právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Za služby, které Vám poskytneme před odstoupením, však máte povinnost uhradit poměrnou část ceny.

Odstoupení od změny Smlouvy ve lhůtě 14 dnů v případě jejího uzavření prostředky na dálku nebo mimo obchodní prostory

Ustanovení pro tyto situace jsme jen upřesnili, protože jeho původní znění občas vyvolávalo nejasnosti. Pro Vás se však nic nemění.
V případě, že jste s námi uzavřeli změnu Smlouvy prostředky komunikace na dálku (např. po telefonu), máte právo odstoupit od změny do 14 dnů ode dne, kdy Vám poskytneme písemnou informaci (např. v e-mailu) o obsahu změny Smlouvy. Jedná se ale o odstoupení pouze od této změny, nikoli celé Smlouvy. V takovém případě Vám po odstoupení budeme poskytovat původní Služby, které jste užívali před provedenou změnou.
V případě, že jste s námi uzavřeli změnu Smlouvy prostředky mimo naše obchodní prostory (např. s naším obchodním zástupcem), máte právo odstoupit od změny do 14 dnů ode dne, kdy jsme se na ní domluvili. Jedná se ale o odstoupení pouze od této změny, nikoli celé Smlouvy. V takovém případě Vám po odstoupení budeme poskytovat původní Služby, které jste užívali před provedenou změnou.

UPC může odstoupit od Smlouvy

Přidali jsme dva nové důvody, kdy můžeme odstoupit od Smlouvy s Vámi. Jedná se o případ, kdy je s Vámi zahájeno insolvenční řízení a o případ, kdy porušujete podmínky Smlouvy tím, že užíváte naše služby způsobem, který negativně ovlivňuje provoz sítě či jakékoli její části, nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným účastníkům.

Úmrtí

Toto ustanovení jsme přidali, abychom Vám dali návod jak postupovat v případě, že nastane úmrtí Účastníka. Dosud byl postup stejný, ale dozvěděli jste se o něm až při kontaktování našeho klientského centra. Když nastane úmrtí Účastníka, je potřeba, aby nás o tom pozůstalí informovali a doložili úmrtní list, případně čestné prohlášení. Poté se domluvíme buď tak, že se Účastníkem stane někdo z pozůstalých, pokud si přejí služby nadále užívat, nebo ukončíme Smlouvu ke dni doložení úmrtního listu, případně ke dni úmrtí, pokud poté služby prokazatelně nikdo neužíval.

Kontaktujte nás

Pokud uvádíme, že pro dané jednání je třeba dodržet písemnou formu, dosud jsme tím mysleli pouze vlastnoručně podepsaný dopis zaslaný prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nyní jsme přidali možnost jednání e-mailem, opatřeným zaručeným a uznávaným elektronickým podpisem, zaslaným na info@upc.cz. Pokud používáte zaručený a uznávaný elektronický podpis, můžete nám nyní tímto způsobem zaslat např. výpověď Smlouvy.

Informace o účastníkovi

Většinu ustanovení tohoto oddílu jsme pro větší přehlednost přesunuli do dokumentu Zásady ochrany soukromí spotřebitelů, který je ale také součástí Smlouvy, takže se pro Vás nic nemění.

Jak můžete služby užívat

Přidali jsme ustanovení, abyste neužívali služby způsobem, který by mohl negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoli její části, nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným účastníkům. Pokud naše Služby takovýmto způsobem užíváte, je to také nově důvod, pro který můžeme od Smlouvy s Vámi odstoupit.

Služby třetích stran

Zdůraznili jsme, že Služby třetích stran jsou účtovány nad rámec volných minut. Toto účtování vychází již z Ceníku, pro větší přehlednost jsme ho přidali i do Všeobecných podmínek.

Pronajaté nebo vypůjčené přijímací zařízení

Upřesnili jsme, že pokud Vám Přijímací zařízení vyměňujeme v rámci reklamace, neodpovídáme za obsah, který jste si uložili na pevném disku. Ke změně tohoto obsahu může dojít zároveň v případě, že Vám na Přijímacím zařízení aktualizujeme software za účelem zajištění funkčnosti sítě.

Vrácení Přijímacího zařízení

Prodloužili jsme dobu, do kdy jste povinni nám po ukončení Smlouvy vrátit přijímací zařízení. Tuto dobu jsme pro Vás prodloužili ze 7 na 14 dnů. Dále jsme přidali možnost vrátit Přijímací zařízení osobně na našich Kontaktních místech. Jejich aktuální seznam najdete na naší kontaktní stránce. Zároveň jsme změnili adresu, kam je potřeba zařízení vrátit, pokud jste se ho rozhodli zaslat poštou. Nová adresa je: UPC Česká republika s.r.o., Průmyslová 1507, 691 23 Pohořelice.

 
 

Od kdy jsou změny platné a od kdy se projeví?

Změna Všeobecných podmínek a Specifikace služeb je účinná pro všechny zákazníky od 15. 1. 2016. Změna služeb se projeví poprvé ve vyúčtování od 15. 1. 2016, resp. od 23. 1. či 1. 2. 2016 (dle data kdy dostáváte vyúčtování).

Jakým způsobem jsem se o změnách mohl dovědět?

Všechny zákazníky jsme informovali formou, jakou jim doručujeme vyúčtování za služby. Informace byly také k dispozici na vyúčtování a na našich webových stránkách.

 

Přesné informace o změnách najdete také v zákaznickém portálu Moje UPC. Pokud ještě nemáte přístup do Moje UPC, zaregistrujte se.

Má změna služeb nějaký vliv na moje věrnostní období?

Změna služeb nemá žádný vliv na Vaše věrnostní období.

Se změnou služeb nesouhlasím, jaké jsou moje možnosti?

Neradi bychom se s Vámi rozloučili. Věříme, že Vám dokážeme nabídnout služby, které Vám budou vyhovovat. Máte však ze zákona právo ke dni nabytí účinnosti změny naše služby bez sankce ukončit. Pokud se takto rozhodnete, písemně nás prosím informujte co nejdříve (nejpozději však den před plánovanou změnou služeb/Všeobecných podmínek), abychom byli schopni Vaši žádost včas technicky zpracovat. V tomto případě je třeba zaslat dopis s vlastnoručním podpisem a jako důvod ukončení uvést, zda nesouhlasíte se změnou Všeobecných podmínek nebo se změnou služeb.

Musím nahlásit změnu na poště, když platím prostřednictvím SIPO?

Pošta provede změnu v předpisu automaticky, není tedy potřeba ji hlásit. Pro případ, že SIPO hradíte formou Inkasa z účtu, doporučujeme si zkontrolovat, zda máte nastaven dostatečný limit pro platby.

Musím nahlásit změnu v bance v případě platby prostřednictvím Inkasa z účtu?

V případě, že máte nastaven dostatečný limit pro platbu, není potřeba změnu hlásit. Pokud je Váš limit nastaven přesně v předepsané částce, je nezbytné jej v bance navýšit nebo snížit (podle toho jestli se částka za Vaše služby snížila nebo zvýšila) a tuto změnu nám následně nahlásit. 

 

Moje UPC

Zaregistrujte se do Moje UPC, zjistěte přesné informace o změnách a navíc využívejte služby My Prime, UPC Wi-Free nebo Horizon Go.

 
 

Surfujte s UPC Wi-Free

Wi-Free je bezdrátová síť, kterou můžete jako stávající zákazníci UPC Internetu využívat zcela zdarma a to i mimo Váš domov.

 
 

Užijte si My Prime naplno

Propojte si HD Mediabox s modemem
a užívejte si videotéky My Prime. Navíc pro Vás máme slevu na kabely!